[1]
เชื่อมสุข ป. 2017. งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558. Siriraj Medical Bulletin. 7, 2 (Mar. 2017), 84–89.