[1]
ศรีประภาภรณ์ ว. 2017. ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน : กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin. 6, 1 (Mar. 2017), 15–21.