[1]
ไอรมณีรัตน์ เ. 2017. การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย. Siriraj Medical Bulletin. 2, 1 (Apr. 2017), 31–37.