[1]
ฟองศิริไพบูลย์ ว. 2017. ปัญหาและอุปสรรคด้านหัตถการต่อการเรียนรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบัน. Siriraj Medical Bulletin. 1, 3 (Apr. 2017), 171–182.