[1]
วิบูลย์สุข ส. 2017. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin. 10, 2 (Aug. 2017), 83–89.