(1)
นาคช่วย ป.; อินประสงค์ ล.; ตันตระกูล ว.; ทองใบ ป.; จันต๊ะนุ พ. MEWS: Adult Pre Arrest Sign กับบทบาทพยาบาล. Siriraj Med Bull 2017, 10, 186-190.