(1)
เรืองวิญญูเวช อ. นวัตกรรม Skin Port Protector. Siriraj Med Bull 2018, 11, 46-50.