(1)
ตั้งสุขเกษมสันติ์ พ.; บริสุทธ์ จ.; ไวศยะ ส.; นิตยะ ป.; เอี่ยมลำน้ำ ก.; ลิ้มประยูร ก. ผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแล ผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ทางปากต่ออุบัติการณ์การหลุดของ ท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนใน หออภิบาลผู้ป่วยเด็ก. Siriraj Med Bull 2018, 11, 103-109.