(1)
ตานพิพัฒน์ ส.; รัตนสุวรรณ ด.; อรุณธารี ป. Array. Siriraj Med Bull 2018, 11, 110-117.