(1)
วังแสง ช. การตรวจติดตามภาวะหัวใจเต้นผิด จังหวะด้วยเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้า หัวใจ Cardiac Event Monitor. Siriraj Med Bull 2019, 11, 208-215.