(1)
ประชากิจ ศ.; รามณรงค์ พ.; ชื่นสกุล น.; วรรณภูมิ แ.; นราจีนรณ ข.; ล้ำเลิศกิจ ณ.; คำแก้ว น.; หาญผดุงกิจ ก.; อัครเสรีนนท์ ป.; เลาหพันธ์ ท. การศึกษาน้ำหนักการนวดไทย แบบราชสำนักของแพทย์แผนไทย ประยุกต์ที่มีอายุการทำงานแตกต่าง กันโดยใช้หุ่นจำลองที่มีโหลดเซลล์ เซนเซอร์ในการทดสอบ. Siriraj Med Bull 2019, 9, 155-161.