(1)
กิจเลิศผล อ.; กิรติวงศ์วรรณ ร.; กาญจนาเพ็ญกุล ด.; หอมเทียน จ.; นุชสา พ.; ลิบุตรดี ธ.; ฬียาพรรณ จ. โครงการวิจัยต้นทุน และประโยชน์ในการสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของหน่วยตรวจโรคผิวหนัง โรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Med Bull 2019, 12, 72-78.