(1)
หนูเสน พ.; แรงครุฑ ส.; ทองสุขใส ส. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull 2019, 12, 87-94.