(1)
นาคบุญนำ ร.; ผึ่งผาย ก.; กังธีรวัฒน์ ว. การใช้เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. Siriraj Med Bull 2019, 12, 116-121.