(1)
สกุลกันบัณฑิต ก.; โชคไพศาล ว.; โตเจริญโชค ธ.; พรวิลาวัณย์ ส. การดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการใส่ Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) ในระยะผ่าตัด. Siriraj Med Bull 2019, 12, 188-195.