(1)
ธิคม ณ.; ชัยวัฒน์ อ.; จิตตวัฒนรัตน์ ก. ภาวะสับสนเฉียบพลันใน ผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม. Siriraj Med Bull 2019, 12, 196-201.