(1)
โสธนะเสถียร ส. . .; ศรีประภาภรณ์ ว. . . . การจัดการทางการสื่อสารในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull 2020, 3, 31-39.