(1)
สุขพิชนันท์ ส. . เพื่อผู้ป่วยดุจคนรัก เพื่อสังคมและโลกที่สันติสุข. Siriraj Med Bull 2020, 3, 114-115.