(1)
สุศิวะ จ. .; รัชตเมธาวิน ศ. . .; ลำใย โ. .; บุญประเสริฐ ส. . .; เตชะวรพัฒนา ส. .; คำก้อน ส. . ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการใช้ระบบเวชสารสนเทศเพื่อการสั่งยาผู้ป่วยนอก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull 2020, 3, 121-128.