(1)
ยวนใจ อ.; กลิ่นขจร อ.; วรมาลี ส.; วัชระเกษมสุนทร จ. ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ Coronavirus Disease 2019 : รายงานผู้ป่วย. Siriraj Med Bull 2020, 13, 155-163.