(1)
ศรีสันติโรจน์ ณ. การให้วิตามินเคเพื่อป้องกันดรคเลือดออกในทารกแรกเกิด. Siriraj Med Bull 2020, 4, 5-7.