(1)
สุขพณิชนันท์ ส. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิวัฒน์ จันทรกุล. Siriraj Med Bull 2020, 4, 15-18.