(1)
ฉายะจินดา เ. ภาวะแท้งติดเชื้อ. Siriraj Med Bull 2020, 4, 49-52.