(1)
วันศรีสุธน ว.; สิงหกันต์ ศ.; จุลกทัพพะ ส. การศึกษาความคลาดเคลื่อนของการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการที่มีผลต่อการให้รหัส ICD จากการตรวจสอบรหัส ICD Real Time ของผู้ป่วยใน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช. เวชบันทึกศิริราช 2020, 5, 62-68.