(1)
อินทิยนราวุธ ต. .; อาชาวกุลเทพ ช. .; กล่อมจิตเจริญ ส. . การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด. เวชบันทึกศิริราช 2022, 15, 254-259.