(1)
พนาดำรง เ. มุ่งสู่...องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วย KM. Siriraj Med Bull 2017, 9, 90-92.