(1)
ทองพรม ว. การจัดทำและการเผยแพร่ผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน. Siriraj Med Bull 2017, 9, 93-97.