(1)
จิรนันทกาญจน์ ธ. การใช้แบบเรียนออนไลน์ในการศึกษาแพทยศาสตร์. Siriraj Med Bull 2017, 9, 98-106.