(1)
สถิรเรืองชัย ศ. การวัดผลเวชจริยศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ด้วยข้อสอบปรนัย. Siriraj Med Bull 2017, 9, 107-111.