(1)
รักบางบูรณ์ ธ. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทัศนคติต่อวิชาชีพของนักศึกษากายอุปกรณ์ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร. Siriraj Med Bull 2017, 8, 62-69.