(1)
ธรรมวุฒิ ว. การสำรวจปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้ในผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Med Bull 2017, 7, 20-25.