(1)
เชื่อมสุข ป. งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558. Siriraj Med Bull 2017, 7, 84-89.