(1)
ศรีประภาภรณ์ ว. ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน : กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull 2017, 6, 15-21.