(1)
สุขพณิชนันท์ ส. การตีพิมพ์บทความซ้อนและการส่งต้นฉบับซ้อน (Duplicate Publication & Submission). Siriraj Med Bull 2017, 2, 7-9.