(1)
เหลืองสุวรรณ ศ. การเตรียมตะกอนปัสสาวะในการเรียนการสอน. Siriraj Med Bull 2017, 2, 16-20.