(1)
เพ็ชรยิ้ม ส. การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์ (Induction of Labor). Siriraj Med Bull 2017, 2, 21-30.