(1)
ไอรมณีรัตน์ เ. การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย. Siriraj Med Bull 2017, 2, 31-37.