(1)
ปาลเดชพงศ์ เ. การออกกำลังกายในน้ำ – ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ. Siriraj Med Bull 2017, 2, 92-95.