(1)
สุขพณิชนันท์ ส. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ปาจรีย์. Siriraj Med Bull 2017, 2, 107-112.