(1)
สวัสดิ์มงคล ป. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการให้รหัสโรค หัตถการและการผ่าตัดของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศิริราช (Factors Influence the Success of ICD Coding for Inpatients at Siriraj Hospital). Siriraj Med Bull 2017, 2, 121-130.