(1)
สุวรรณกูล ภ. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ทินรัตน์ สถิตนิมานการ. Siriraj Med Bull 2017, 1, 61-63.