(1)
ฟองศิริไพบูลย์ ว. ปัญหาและอุปสรรคด้านหัตถการต่อการเรียนรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบัน. Siriraj Med Bull 2017, 1, 171-182.