(1)
พวงวรินทร์ น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ. Siriraj Med Bull 2017, 1, 191-192.