(1)
วิบูลย์สุข ส. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Med Bull 2017, 10, 83-89.