(1)
ดังก้อง แ. การกายภาพบำบัดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม. Siriraj Med Bull 2017, 10, 115-121.