นาคช่วย ป., อินประสงค์ ล., ตันตระกูล ว., ทองใบ ป., & จันต๊ะนุ พ. (2017). MEWS: Adult Pre Arrest Sign กับบทบาทพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin, 10(3), 186–190. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/106238