วัฒนายิ่งเจริญชัย ร. (2017). วิธีคุมกำเนิดระยะยาว : ห่วงอนามัยคุมกำเนิด. Siriraj Medical Bulletin, 10(3), 204–212. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/106250