เรืองวิญญูเวช อ. (2018). นวัตกรรม Skin Port Protector. Siriraj Medical Bulletin, 11(1), 46–50. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/127704