ตั้งสุขเกษมสันติ์ พ., บริสุทธ์ จ., ไวศยะ ส., นิตยะ ป., เอี่ยมลำน้ำ ก., & ลิ้มประยูร ก. (2018). ผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแล ผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ทางปากต่ออุบัติการณ์การหลุดของ ท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนใน หออภิบาลผู้ป่วยเด็ก. Siriraj Medical Bulletin, 11(2), 103–109. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/150663