ตานพิพัฒน์ ส., รัตนสุวรรณ ด., & อรุณธารี ป. (2018). Array . Siriraj Medical Bulletin, 11(2), 110–117. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/150668